GDPR Saglasnost

*
Saglasnost za korišćenje podataka o ličnosti
Anoa d.o.o., ul.Strumička 84, 11000 Beograd, MB: 20514272 , PIB: 106022005 (dalje u tekstu: Anoa d.o.o. poštuje privatnost Vaših ličnih podataka i obavezuje se na njihovu zaštitu u skladu sa primenjivim odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti usklađenim sa evropskom regulativom GDPR (Sl.glasnik RS br.87/2018 od 13.11.2018. godine, koji se primenjuje od 20.08.2019. godine) u daljem u tekstu: „Zakon o zaštiti podataka o ličnosti“.
Lični podaci se prikupljaju u trenutku Vaše registracije na Internet strani www.anoa.rs . Ukoliko ne želite da ostavite Vaše lične podatke koje od Vas tražimo, postoji mogućnost da nećete moći pristupiti pojedinim delovima, uslugama ili funkcijama Internet stranice.
Lični podaci koji se prikupljaju, obrađuju i koriste od strane kompanije Anoa d.o.o. na način i prema uslovima navedenim u ovoj Saglasnosti su:
• Ime i prezime,
• Adresa prebivališta/boravišta,
• E-mail adresa,
• Broj telefona, mobilnog,
U daljem tekstu naznačeni kao „Lični podaci“.
Lični podaci se prvenstveno prikupljaju radi:
• naše interne statističke obrade podataka,
• promocije novih proizvoda i usluga,
• istraživanja tržišta i sličnih vezanih aktivnosti,
U daljem tekstu „Svrha obrade“.
Davanjem Saglasnosti na korišćenje Ličnih podataka, pristajete da se Vaši Lični podaci koriste, obrađuju, prenose i čuvaju od strane kompanije Anoa d.o.o. ili bilo kojeg društva angažovanog od strane društva Anoa d.o.o. radi izvršavanja pomoćnih poslova obrade Ličnih Podataka, a koji se mogu nalaziti izvan Republike Srbije.
Davanjem saglasnosti za korišćenje Ličnih podataka, Vi izjavljujete da se slažete da Vaše Lične podatke Anoa d.o.o. štiti kao poslovnu tajnu: sve osobe koje imaju pristup tim Ličnim Podacima, Anoa d.o.o. posebno obavezuje na dužnost čuvanja tajnosti podataka. Pored toga, pravo na pristup Ličnim Podacima imaju samo ovlašćene osobe Anoa d.o.o. i samo u meri u kojoj je to nužno radi obavljanja poslova iz njihovog delokruga, pri čemu se na svim nivoima poslovanja primenjuju najsavremenije organizacione, kadrovske i tehničke mere zaštite podataka od neovlašćenog pristupa.
Ova Saglasnost obuhvata i sve naknadne izmene, zbog zakonske dužnosti ažuriranja bilo koje od napred navedenih vrsta podataka, za koje Anoa d.o.o. sazna u obavljanju svoje delatnosti i vredi do nastupanja jedne/neke od sledećih okolnosti: opoziva Saglasnosti i/ili prestanka obrade zbog ispunjenja Svrhe obrade za koju je Saglasnost data i/ili prestanka obrade zbog odluka državnog organa nadležnog za nadzor nad obradom Ličnih podataka. U svim navedenim slučajevima, Vaši Lični Podaci će biti brisani i njihova daljnja obrada će prestati.
Anoa d.o.o. Beograd